يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:14
دانشکده گردشگري
نام ونام خانوادگي : علي آزادمنش
رشته و گرايش : زبان و ادبيات فارسي - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : azadmaneshali10@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آناهيتا اميرشجاعي
رشته و گرايش : زبان  -
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : amirshojaiana@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آرشين بختياري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - بازاريابي گردشگري
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bakhtiari@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : مرتضي بذر افشان
رشته و گرايش : مديريت گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bazrafshan@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : اميد جعفري
رشته و گرايش : زبان - مترجمي 
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : omid.jafari@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : ايرج جلالي
رشته و گرايش : تاريخ ايران - دوره اسلامي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : jalali@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/irajJalali

نام ونام خانوادگي : مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  marziyehkhalilizadeh@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : مريم ضياآبادي
رشته و گرايش : اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mziaabadi@bam.ac.ir
وب سايت :

نام ونام خانوادگي : ابراهيم ساماني
رشته و گرايش : زبان  - مترجمي
مرتبه :  استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : samani@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : مريم ضياآبادي
رشته و گرايش : اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mziaabadi@bam.ac.ir
وب سايت :

نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايمان فخاري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : محمد حسين فروزانفر
رشته و گرايش : مديريت اجرايي - استراتژيک
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mh.foroozanfar@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سليمه قنبري
رشته و گرايش : کارآفريني
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : s.ghanbari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  امير عباس نجفي پور
رشته و گرايش : گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : a.najafipour@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : روح الله نعمت اللهي
رشته و گرايش : زبان فرانسه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.