دوشنبه 13 تير ماه 1401 ساعت 11:14
گروه جهانگردي و هتلداري
نام ونام خانوادگي : علي آزادمنش
رشته و گرايش : زبان و ادبيات فارسي - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : azadmaneshali10@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آرشين بختياري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - بازاريابي گردشگري
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bakhtiari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرتضي بذر افشان
رشته و گرايش : مديريت گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bazrafshan@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايرج جلالي
رشته و گرايش : تاريخ ايران - دوره اسلامي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : jalali@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/irajJalali
نام ونام خانوادگي : مريم ضياآبادي
رشته و گرايش : اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mziaabadi@bam.ac.ir
وب سايت :
نام ونام خانوادگي : سليمه قنبري
رشته و گرايش : کارآفريني
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : s.ghanbari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايمان فخاري
رشته و گرايش :
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : محمد حسين فروزانفر
رشته و گرايش : مديريت اجرايي - استراتژيک
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mh.foroozanfar@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  امير عباس نجفي پور
رشته و گرايش : گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : a.najafipour@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.