چهارشنبه 6 مهر ماه 1401 ساعت 16:53
گروه جهانگردي و هتلداري

برنامه زمانبندي رشته کارشناسي مديريت جهانگردي ، ورودي 96 و بعد از آن

برنامه زمانبندي رشته کارشناسي مديريت هتلداري 

برنامه زمان بندي رشته کارشناسي مديريت جهانگردي- مجتمع آموزش عالي بم

نيمسال اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

رياضيات کاربردي در جهانگردي

3

---

2

روانشناسي عمومي

2

---

3

مباني جامعه شناسي

2

---

4

زبان خارجي

3

---

5

فارسي

3

---

6

تاريخ فرهنگ ايران(1)

 

2

---

7

انديشه اسلامي(1)

 

2

---

جمع

17

 


 

نيمسال دوم  

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اصول علم اقتصاد 1 (خرد)

2

---

2

مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي

2

---

3

مباني سازمان مديريت

3

---

4

انديشه اسلامي 2

2

انديشه اسلامي 1

5

شناخت صنعت جهانگردي

2

---

6

حقوق اساسي

2

---

 

زبان انگليسي 1

2

زبان خارجي

 

تاريخ فرهنگ ايران 2

2

تاريخ فرهنگ ايران (1)

 

تربيت بدني 1

1

---

جمع

18

 


نيمسال سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اصول علم اقتصاد 2 (کلان)

2

اصول علم اقتصاد 1 (خرد)

2

باستان شناسي ايران

2

تاريخ فرهنگ ايران 2

3

اصول حسابداري 1

3

----

4

آمار کاربردي در جهانگردي

3

رياضيات کاربردي در جهانگردي

5

زبان انگليسي 2

2

زبان انگليسي 1

6

شناخت روحيات مللل

2

---

7

رفتار سازماني

2

مباني سازمان مديريت

8

تاريخ اسلام

2

---

جمع

19

 


   

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اصول حسابداري2

3

اصول حسابداري1

2

زبان دوم1(فرانسه1)

2

زبان انگليسي2

3

جغرافياي عمومي جهانگردي

2

شناخت صنعت جهانگردي

4

برنامه ريزي توسعه جهانگردي

2

اصول علم اقتصاد2(کلان)

شناخت صنعت جهانگردي

5

پژوهش عملياتي در جهانگردي

3

رياضيات کاربردي در جهانگردي

6

اقتصاد جهانگردي

2

اصول علم اقتصاد2(کلان)

7

انقلاب اسلامي

2

---

8

تربيت بدني2

1

تربيت بدني1

جمع

18

 

 

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مباني مردم شناسي

2

مباني جامعه شناسي

2

جغرافيا جهانگردي در ايران

2

جغرافياي عمومي جهانگردي

3

تفسير موضوعي قرآن

2

---

4

قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي

2

حقوق اساسي

5

مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي

2

شناخت صنعت جهانگردي

6

شناخت صنايع دستي ايران

2

---

7

زبان دوم2(فرانسه2)

2

زبان دوم1(فرانسه1)

8

زبان انگليسي تخصصي1

2

زبان انگليسي2

9

فرهنگ عامه

3

مباني جامعه شناسي

جمع

19

 

     

نيمسال ششم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

نقشه خواني و آشنايي با نقشه

2

---

2

گذراندن اوقات فراغت

2

شناخت صنعت جهانگردي

3

آداب مسافرت در اسلام

2

---

4

زبان انگليسي مکاتبات تخصصي

2

زبان دوم2(فرانسه2)

5

اخلاق اسلامي

2

---

6

زبان انگليسي تخصصي 2

2

زبان انگليسي تخصصي1

7

روش تحقيق

2

---

8

هنر معماري ايران1

2

تاريخ فرهنگ ايران 2

9

مطالعه تطبيقي سياست هاي جهانگردي

2

فرهنگ عامه

جمع

19

 


  

نيمسال هفتم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

هنر معماري ايران2

2

هنر معماري ايران1

2

برنامه ريزي و سرپرستي گشت هاي جهانگردي

2

شناخت صنعت جهانگردي

3

آشنايي با سازمان هاي دولتي

2

---

4

فن راهنمايي

2

---

5

زبان انگليسي مکالمه

2

زبان دوم2(فرانسه2)

6

آشنايي با موزه هاي ايران

2

---

7

امور مسافرت و صدور بليط

3

---

8

تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران

2

---

جمع

18

 

 

نيمسال هشتم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

کارآموزي

4

ترم آخر

جمع

4

 

 

جمع کل=133

  

 

برنامه زمانبندي رشته کارداني جهانگردي-مجتمع آموزش عالي بم(براي دانشجويان ورودي89 و بعد)

نيمسال اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

رياضيات پايه

3

---

2

روانشناسي عمومي

2

---

3

جامعه شناسي عمومي

2

---

4

زبان خارجه

2

---

5

فارسي عمومي

2

---

6

انديشه اسلامي1

2

---

7

اصول مديريت

3

---

8

حقوق کار و تامين اجتماعي

2

---

جمع

18

 نيمسال دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اقتصاد خرد

3

رياضيات پايه

2

کليات اصول بازرگاني

3

---

3

اصول حسابداري 1

2

---

4

انديشه اسلامي 2

2

انديشه اسلامي1

5

شناخت صنعت جهانگردي

2

---

6

زبان فرانسه 1

2

---

7

زبان انگليسي2

3

زبان خارجه

8

باستان شناسي و هنر

2

---

جمع

20

 نيمسال سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

شناخت تاسيسات اقامتي و پذيرايي

3

---

2

زبان فرانسه2

3

زبان فرانسه 1

3

اخلاق اسلامي

2

---

4

زبان انگليسي3

3

زبان انگليسي2

5

تاريخ هنر معماري1

2

---

6

اصول حسابداري2

2

اصول حسابداري 1

7

شناخت روحيات ملل

2

---

8

جغرافياي عمومي و جهانگردي ايران و جهان

3

شناخت صنعت جهانگردي

جمع

20

 


 

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

تاريخ هنر معماري ايران 2

2

تاريخ هنر معماري1

2

زبان انگليسي4

2

زبان انگليسي3

3

زبان انگليسي5

3

زبان انگليسي4

4

فنون راهنمايي و بازديد علمي

1

---

5

زبان فرانسه 3

2

زبان فرانسه2

6

تاريخ ايران

2

---

7

امور مسافرت و صدور بليط

2

---

8

قوانين ومقررات مربوط به خارجيان

2

---

9

برنامه ريزي گشتهاي جهانگردي

2

---

10

تربيت بدني 1

1

---

11

تنظيم خانواده

1

---

جمع

20

 

  

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

کارآموزي

3

 

جمع

3

 

جمع کل = 81 واحد

در صورت تصويب در شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه دروس زبان انگليسي5و4 بصورت هم نياز در نيمسال چهارم ارائه مي شوند در غير اينصورت زبان 5 در ترم 5 ارائه مي شود.

توجه:

فقط در صورتيکه دانشجو در ترم آخر بدون کارآموزي در مجموع حداکثر11 واحد اخذ کرده باشد مي تواند کارآموزي را نيز انتخاب نمايد.

 

 

برنامه زمانبندي رشته کارداني هتل داري-مجتمع آموزش عالي بم(براي دانشجويان ورودي89 و بعد)

نيمسال اول

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

رياضيات پايه

3

---

2

روانشناسي عمومي

2

---

3

جامعه شناسي عمومي

2

---

4

زبان خارجه

2

---

5

فارسي عمومي

2

---

6

انديشه اسلامي1

2

---

7

اصول مديريت

3

---

8

حقوق کار و تامين اجتماعي

2

---

جمع

18

 

 

نيمسال دوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اقتصاد خرد

3

رياضيات پايه

2

کليات اصول بازرگاني

3

---

3

اصول حسابداري 1

2

---

4

انديشه اسلامي 2

2

انديشه اسلامي1

5

شناخت صنعت هتل داري

2

---

6

زبان فرانسه 1

2

---

7

زبان انگليسي2

3

زبان خارجه

8

قوانين و مقررات هتل داري

2

حقوق کار و تامين اجتماعي

جمع

20

 

 

نيمسال سوم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

اصول تغذيه و مواد غذايي

2

---

2

زبان فرانسه2

3

زبان فرانسه 1

3

اخلاق اسلامي

2

---

4

زبان انگليسي3

3

زبان انگليسي2

5

فرانت آفيس

2

شناخت صنعت هتل داري

6

اصول حسابداري2

2

اصول حسابداري 1

7

شناخت روحيات ملل

2

---

8

بهداشت محيط مواد غذايي

2

---

جمع

20

 


نيمسال چهارم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

ماشين نويسي فارسي و لاتين

2

---

2

زبان انگليسي4

2

زبان انگليسي3

3

آداب و معاشرت

2

---

4

آشپزي ايراني و فرنگي

3

---

5

زبان فرانسه 3

2

زبان فرانسه2

6

خدمات رستوران

2

---

7

تربيت بدني 1

1

 

8

تنظيم خانواده

1

---

جمع

13

 

  

نيمسال پنجم

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

کارآموزي

3

 

2

زبان انگليسي5

3

زبان انگليسي4

3

زبان انگليسي6

3

زبان انگليسي5

 

در صورت تصويب در شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه دروس زبان انگليسي 5 و 6 بصورت هم نياز در ترم پنجم ارائه مي شوند در غير اين صورت زبان 6 در ترم 6 ارائه مي شود.

 

 

 

جمع

9

 

 

جمع کل-79 واحد

توجه :

فقط در صورتيکه دانشجو در ترم آخر بدون کارآموزي در مجموع حداکثر 11 واحد اخذ کرده باشد مي تواند کارآموزي را نيز انتخاب نمايد. در غير اينصورت لازم است در نيمسال بعد و تابستان آن را انتخاب نمايد.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.