يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 06:54
حوزه معاونت پژوهشي


 معرفي پژوهشگران برتر مجتمع آموزش عالي بم 
امتيازات پژوهانه بر اساس آخرين آيين‌نامه‌ها و مقررات پژوهانه مصوب مجتمع، محاسبه گشته است.

سال ۱۳۹۹
​ - پژوهشگر برتر مجتمع: هادي فرزان - استاديار دانشکده فني و مهندسي - امتياز پژوهانه با ضريب: ۶۳.۸۷۵
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: ابراهيم ساماني - استاديار (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۱۲.۱۲۲۵
 - پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: هادي فرزان -  استاديار (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۶۳.۸۷۵
​ - پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - دانشيار  (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۳.۹۶۲۵


 سال ۱۳۹۸
​ - پژوهشگر برتر مجتمع: هادي فرزان - استاديار دانشکده فني و مهندسي - امتياز پژوهانه با ضريب: ۴۲.۱۷۵
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: اميرعباس نجفي‌پور - مربي (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۶.۹
 - پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: هادي فرزان -  استاديار (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۴۲.۱۷۵
​ - پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - دانشيار  (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۶.۴۵
 سال ۱۳۹۷
​ - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش - استاديار دانشکده رياضي و محاسبات - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۹.۳
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: آرشين بختياري - مربي (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۱۸.۴
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: هادي فرزان -  استاديار (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۶.۹
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه با ضريب: ۲۹.۳
 سال ۱۳۹۶
​ - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش - استاديار دانشکده رياضي و محاسبات - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۳۲.۵
پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: آناهيتا اميرشجاعي - مربي (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۱۱.۰۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: ابوصالح نادري -  (عضو هيأت علمي طرح سربازي با مدرک دکتري) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۱۵.۹
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۳۲.۵
 سال ۱۳۹۵
 - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزشاستاديار دانشکده رياضي و محاسبات - امتياز پژوهانه: ۷۴.۳
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: مرتضي بذرافشان - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۵.۲۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: فرهاد محسني‌فر - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۲۸.۹۵
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار (عضو هيأت علمي رسمي) امتياز پژوهانه: ۷۴.۳
 سال ۱۳۹۴
 - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزشاستاديار دانشکده رياضي و محاسبات  - امتياز پژوهانه: ۴۸.۰۵
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: مرتضي بذرافشان - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۲۲.۰۵۷۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: فرهاد محسني‌فر - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۶.۷۸
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۴۸.۰۵
 سال ۱۳۹۳
 - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش استاديار  (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۲۷.۸
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: اميرعباس نجفي‌پورمربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۴.۷۲۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي:  فقط يک نفر فُرم امتياز پژوهانه تکميل کرده بود.
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۲۷.۸
 سال ۱۳۹۲
 - بيشترين امتياز در بين ۷ نفر: موسي عبديمربي گروه آموزشي آمار (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۰.۷۵
​ - در اين سال به دليل کم بودن تعداد اعضاي هيأت علمي داراي امتياز پژوهانه،  پژوهشگر برتر انتخاب نشد.
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.