شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 13:57
حوزه معاونت پژوهشي
اعضاي شوراي پژوهشي
   ترکيب شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري 

 - معاون آموزشي، پژوهشي و دانشجويي مجتمع (رئيس شورا)
 - مدير پژوهشي و فناوري مجتمع (دبير شورا)
 - مدير ارتباط با جامعه و صنعت مجتمع 
 - يک عضو هيأت علمي منتخب از هر دانشکده مجتمع با حکم رياست محترم مجتمع
 - ساير اعضاي منتصب با حُکم رياست محترم مجتمع 


 شوراي پژوهشي، مهم‌ترين رُکن برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، بررسي مسائل و همچنين پيشنهادات کيفي‌سازي پژوهش‌ها و سوق دادن آنها در راستاي برنامه جامع مجتمع است، لذا کليه اعضاي محترم اين شورا خويش را مصمم به  پيگيري مجدانه امور مربوط به آن و  همچنين آگاهي و تسلط به آيين‌نامه‌هاي پژوهشي مي‌دانند. در ادامه گوشه‌اي از اين فعاليت‌ها و کوشش‌ها معرفي مي‌گردد.

خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي کليه اعضاي شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري مجتمع

 - انجام وظايف و استفاده از اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي وفناوري مصوب در آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي- دريافت فايل
 - مشارکت فعالانه در جلسات شوراي پژوهشي
 - ارائه پيشنهادات مؤثر پژوهشي در جهت ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي مجتمع
 - مشارکت مؤثر در مسيرهاي نيل به اهداف پژوهشي مجتمع 
 - بر عهده گرفتن مسئوليت اصلي کارگروه‌هاي مصوب شوراي پژوهشي 
 - انجام امور محول از سوي مسئولين شوراي پژوهشي
 - دقت و احساس مسئوليت در حُسن اجراي امور محول به ايشان (مرتبط با بند قبل)
 - کمک در تهيه گزارش ساليانه عملکرد پژوهشي مجتمع
 - ارتباط مؤثر با دانشجويان فعال يا مسئول در انجمن‌هاي علمي جهت پيشبرد اهداف کارگروه‌هاي مصوب شوراي پژوهشي
 - پيگيري موارد و درخواست‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي، پيگيري موارد پژوهشي مدير گروه‌هاي آموزشي دانشکده و انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشکده
 - بررسي دقيق همراه با نگهداري مسئولانه پرونده‌هاي ساليانه پژوهانه
 - دقت امانت‌مدارانه در امتياز دهي به پرونده‌هاي ساليانه پژوهانه 
 - مشارکت غير جانبدارانه در رأي‌گيري‌هاي شوراي پژوهشي
 -  احتراز از هر گونه فعاليت‌ جانبدارانه شخصي و گروهي در تصويب‌نامه‌هاي شوراي پژوهشي
 - ...
  


مشخصات اعضاي کنوني شوراي پژوهشي
 - اعضاي دوره سوم (از ۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۷ بهمن ۱۳۹۹):
 
 - سيد محمد جعفريان (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع تا ۳۱ شهريور ۱۳۹۸)
 - علي دريجاني (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع از ۱۹ آبان  ۱۳۹۸) 
 -  بيژن امامي‌پور (مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع)
 - سليمه قنبري (مدير ارتباط با جامعه و صنعت مجتمع)

 
- مرضيه خليلي‌زاده گنجعليخاني (نماينده منتخب دانشکده گردشگري تا ۳۱ شهريور ۱۳۹۸)
 - مجتبي محمودي صالح آباد (نماينده منتخب دانشکده فني و مهندسي)
 - مهديه مظفري غربا (نماينده منتخب دانشکده رياضي و محاسبات تا ۳۱‍ شهريور ۱۳۹۸)

 
اعضاي سابق شوراي پژوهشي

 - اعضاي دوره دوم  از ۱۱ دي سال ۱۳۹۵ تا ۱۱ دي  ۱۳۹۷ :

  -  احمد شيرخاني (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع تا ۳۱ شهريور ۱۳۹۶)
  -  سيد محمد جعفريان (مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع تا ۳۱ شهريور ۱۳۹۶)
  - سيد محمد جعفريان (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع از ۱ مهر ۱۳۹۶)
  -  آناهيتا اميرشجاعي (مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع از مهر ۱۳۹۶ تا شهريور ۱۳۹۷)
  
-  بيژن امامي‌پور (مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع از مهر ۱۳۹۷)
  -  سليمه قنبري (مدير ارتباط با جامعه و صنعت مجتمع از مهر ۱۳۹۷)

   - مرتضي بذرافشان (نماينده منتصب دانشکده گردشگري)
   - فرشته فروزش (نماينده منتصب دانشکده رياضي و محاسبات)
   - فرهاد محسني‌فر (نماينده منتصب دانشکده فني و مهندسي)

 - اعضاي دوره اول  از سال ۱۳۹۳ تا  ۱۳۹۵ :
  
  - حسين نظام‌آبادي‌پور (رئيس مجتمع) 
 -  شکوفه قرباني (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع تا )
  - محمد علي نورالهي (معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع از )
  - سيد محمد جعفريان (مدير امور پژوهش و فناوري مجتمع )

  - آناهيتا اميرشجاعي (نماينده منتصب دانشکده گردشگري)
  - علي دريجاني (نماينده منتصب دانشکده رياضي و محاسبات)
  - سعيدرضا عرب (نماينده منتصب دانشکده فني و مهندسي)

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.