پنجشنبه 16 ارديبهشت ماه 1400 ساعت 11:26
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
ترم تابستان، خودخوان، پروژه در ترم 3983 / يکشنبه 5 مرداد 1399 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
ضوابط ترم تابستان

دانشجويان گرامي لطفا به کليه ضوابط و مقررات دوره تابستان به شرح ذيل توجه کامل مبذول فرماييد. بديهي است مسئوليت عواقب ناشي از عدم ضوابط و مقررات به عهده دانشجو است.

1-      ثبت نام دوره تابستان صرفا به صورت غير حضوري و از طريق سامانه آموزشي گلستان است و به هيچ عنوان ثبت نام حضوري در مجتمع امکانپذير نخواهد بود.

2-      اخذ درس در ترم تابستان منوط به اخذ آن درس در ترمهاي قبل مي باشد.

3-      تمامي کلاسها و امتحانات به صورت غير حضوري در سامانه آموزش مجازي مجتمع  برگزار خواهد شد.

4-      حداکثر واحد قابل اخذ در دوره تابستان 6 واحد و درصورت فارغ التحصيل شدن دانشجو به تاييد مدير گروه تا 9 واحد قابل افزايش مي باشد.

5-      حذف و اضافه در دوره تابستان امکان پذير نيست.

6-      از تمام دانشجويان اعم از دوره هاي روزانه  يا شبانه که قصد اخذ دروس بجز کارآموزي و پروژه را در ترم تابستان دارند، بايد قبل از انتخاب واحد نصف شهريه ثابت دوره شبانه  را پرداخت و شهريه واحدهاي  دروس اخذ شده را  يک هفته بعد از انتخاب واحد دروس پرداخت کنند. در غير اينصورت   انتخاب واحد دانشجو تاييد نهايي  نمي گردد.

7-      دانشجويان روزانه که در ترم تابستان فقط دروس پروژه يا کارآموزي  دارند، از بند قبل مستثني مي باشند.

8-       اختيار شرايط برگزاري امتحان اعم از استفاده از وب کم ، آزمون شفاهي ، آزمون با وقت محدود ، تستي ، تشريحي و  ... با استاد درس مربوطه مي باشد و دانشجو حق اعتراض ندارد.

9-      با توجه به برگزاري پنج آزمون مياني براي هر درس، براي دانشجويان غايب  هيچ نمره اي در نظر گرفته نميشود و ازمون تحت هيچ شرايطي  مجددا برگزار نمي گردد.

10-  حضور  مجازي دانشجو در تمام جلسات درسي الزامي است.

11-  دانشجو مي تواند يک درس حذف اضطراري نمايد.

12-  مجتمع در دوره تابستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهي به دانشجويان معذور است.

13-  دانشجويان ساير دانشگاهها بايستي  قبل از انتخاب واحد، معرفي نامه رسمي که در آن  عنوان درسي، واحد درسي ذکر شده باشد، به آدرس الکترونيکي  edu@bam.ac.ir ارسال کنند.

14-   در هر شرايطي همچون حذف اضطراري، غيبت دانشجو در امتحان پاياني و ...شهريه اي به دانشجو عودت داده نمي شود.

ضوابط خودخوان و پروژه 

1-استثنائا دانشجويان در اين ترم مي توانند سه درس نظري را بصورت خود خوان اخذ نمايند.
2-دانشجوياني مي توانند اقدام به اخذ درس خودخوان نمايند که با پاس نمودن  دروس خودخوان فارغ التحصيل شوند.
3-دانشجو بايد فرم درس  خودخوان را بطور کامل بخصوص نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي ، نام درس و شماره درس تکميل و امضاء نمايد.
4-بعد از تکميل فرم، آنرا تبديل به pdf  و به ايميل هاي ذيل ارسال نمايد.
       دانشجويان دانشکده رياضي و جهانگردي:math@bam.ac.ir    
        دانشجويان دانشکده فني:fani@bam.ac.ir                            

5- موضوع ايميل ارسالي بايد شامل   نام و نام خانوادگي- رشته  باشد.
6-دانشجو بايد دروس خودخوان را در تاريخ هاي 14/5/99 و 15/5/99 انتخاب واحد نمايند.
7-آموزش و امتحان دروس خودخوان از طريق سامانه آموزش مجازي  مي باشد. 
8-دانشجوياني که درس پروژه دارند، فرم  تعيين استاد راهنما را مشابه بند 3 و 4 تکميل و ارسال کنند.

دانلود فرم دروس خودخوان
دانلود فرم تعيين استاد راهنما

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.