يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 17:14
گروه مهندسي مکانيک

نام ونام خانوادگي : زينب  خاتون پورطاهري
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي 
پست الکترونيک : z.pourtaheri@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
رزومه:    دانلودنام ونام خانوادگي : محدثه سليمانپور مقدم
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي 
پست الکترونيک : 
وب سايت :نام ونام خانوادگي : محمد احسان کاظميان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک  - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.kazemian@bam.ac.ir
رزومه:   دانلودنام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
رزومه:   دانلودنام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : هادي فرزان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hadi.farzan@bam.ac.ir
وب سايت:   http://bam.ac.ir/HadiFarzan


نام ونام خانوادگي : مجتبي محمودي صالح آباد
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : 
رزومه:   دانلودنام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي  آب
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.vahidi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.