يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 04:51
گروه رياضي
نام ونام خانوادگي : بيژن امامي پور
رشته و گرايش : رياضي - هندسه
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : emamipour@bam.ac.ir
وب سايت : http://bam.ac.ir/emamipourنام ونام خانوادگي : مهرداد خزلي
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : علي دريجاني
رشته و گرايش : رياضي کاربردي - آناليز عددي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : a.darijani@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : سيد فرهاد سجاديان
رشته و گرايش : رياضي - آناليز
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : fsajadian@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : محمد صامت
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : فرشته فروزش
رشته و گرايش : رياضي محض - ساختارهاي جبري
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : frouzesh@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : شکوفه قرباني
رشته و گرايش : رياضي منطق جبري
مرتبه : دانشيار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : sh.ghorbani@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد علي نوراللهي
رشته و گرايش : رياضي محض - آناليز ماتريسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : mnourollahi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.