دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 01:43
دانشکده رياضي و محاسبات
نام ونام خانوادگي : بيژن امامي پور
رشته و گرايش : رياضي - هندسه
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : emamipour@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مهرداد خزلي
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : علي دريجاني
رشته و گرايش : رياضي کاربردي - آناليز عددي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : a.darijani@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : سيد فرهاد سجاديان
رشته و گرايش : رياضي - آناليز
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : fsajadian@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : محمد صامت
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : معراج عبدي
رشته و گرايش : آمار - آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : me.abdi@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/MerajAbdi
نام ونام خانوادگي : طيبه عسکري
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : t.askari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عليدادي
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - معماري کامپيوتر
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : alidadi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فرشته فروزش
رشته و گرايش : رياضي محض - ساختارهاي جبري
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : frouzesh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : شکوفه قرباني
رشته و گرايش : رياضي منطق جبري
مرتبه : دانشيار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : sh.ghorbani@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مهديه مظفري
رشته و گرايش : آمار - آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک :
 mozafari@bam.ac.ir
 mahdiehmozafari@yahoo.com
نام ونام خانوادگي :  مينا مير حسيني
رشته و گرايش :   علوم کامپيوتر - سيستم هاي هوشمند
مرتبه : مربي
دانشکده :   رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : mirhosseini@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد علي نوراللهي
رشته و گرايش : رياضي محض - آناليز ماتريسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : mnourollahi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.