يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:26
مهديه مظفري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

رديف

نام کنگره

تاريخ

موضوع

محل برگزاري

ارائه سخنراني به صورت شفاهي يا پوستر

اسامي همکاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

1

سمينار سيستم­هاي فازي و کاربردهاي آن

خرداد 1388

فواصل اطمينان و آزمون فرض­هاي آماري با داده­هاي فازي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

ارائه شفاهي

محمد اميني، حسن رضايي، مهديه مظفري غربا

2

سومين کنگره مشترک سيستم­هاي فازي و هوشمند

تير 1388

فواصل اطمينان آماري با داده­هاي فازي

دانشگاه يزد

ارائه شفاهي

مهديه مظفري غربا، محمد اميني، حسن رضايي

3

دهمين کنفرانس بين المللي آمار

مرداد 1389

استنباط آماري در مورد ميانگين متغيرهاي تصادفي فازي

دانشگاه تبريز

ارائه شفاهي

محمد اميني، مهديه مظفري غربا،  حسن رضايي

4

همايش ملي آمار کاربردي

مرداد 1393

تابع نرخ خرابي و ميانگين باقيمانده عمر معکوس در توزيع هاي گسسته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

ارائه شفاهي

مهديه عسکري پور، مهديه مظفري

5

چهل و پنجمين کنفرانس رياضي ايران

شهريور 1393

آزمون فرض و فاصله اطمينان فازي با استفاده از الگوريتم بوت استرپ

دانشگاه سمنان

پوستر

مهديه مظفري

6

دوازدهمين کنفرانس بين المللي آمار

شهريور 1393

The Distribution of r-th Absolute Order Statistics

دانشگاه رازي کرمانشاه

ارائه شفاهي

مهديه مظفري، مهديه عسکري پور، ايوب شيخي

7

چهارمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران

شهريور 1394

Bootstrap Statistical Hypotheses Testing of Mean using D_LR Metric

دانشگاه سيستان و بلوچستان

پوستر

مهديه مظفري، عليرضا عرب پور

8

چهارمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران

شهريور 1394

Analysis of Covariance by using D_LR Metric

دانشگاه سيستان و بلوچستان

ارائه شفاهي

مهديه مظفري، عليرضا عرب پور

9

چهل و هفتمين کنفرانس رياضي ايران

شهريور 1395

Finite mixture model using the skew Laplace distribution

دانشگاه خوارزمي کرج

پوستر

مهديه مظفري، مهرداد نادري

10

اولين همايش ملي رياضي و آمار

بهمن 1395

مدل رگرسيون خطي با پاسخ مبهم و آزمون فرض بوت استرپ

مؤسسه علوم و فناوري خوارزمي

ارائه شفاهي

مهديه مظفري، عليرضا عربپور

11

اولين همايش ملي رياضي و آمار

بهمن 1395

کشف داده هاي پرت با ورودي و خروجي معمولي از ديدگاه متغير زباني

مؤسسه علوم و فناوري خوارزمي

ارائه شفاهي

عليرضا عربپور، مهديه مظفري

12

دهيمن همايش ملي تخصصي آمار

اسفند 1395

بررسي و تخمين سرعت باد در شهرستان بم به منظور استفاده در صنعت و کشاورزي

دانشگاه پيام نور شيراز

ارائه شفاهي

مهديه مظفري، حسين نگارستاني، مهرداد نادري

13

کنفرانس بين‌المللي روش‌هاي مدرن در قيمت‌گذاري‌هاي بيمه‌اي و آمارهاي صنعتي

شهريور 1396

Application of Skew Laplace distribution in Risk Measures

دانشگاه بوعلي سينا

ارائه شفاهي

مهرداد نادري، مهديه مظفري

14

چهاردهمين کنفرانس آمار ايران

شهريور 1397

Nonlinear Regression Models Using Normal Mean-Variance Mixture Based on Lindley Distribution

دانشگاه صنعتي شاهرود

ارائه شفاهي

مهديه مظفري


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.