يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:46
گروه مهندسي صنايع
 

آشنايي با رشته ي مهندسي صنايع و موقعيت شغلي در ايران

آيا اين بهترين روش است؟اين سؤالي است که فکر يک مهندس صنايع را دائماً به خود مشغول ميکند تا به اين وسيله بهترين راه را براي توليد محصول و حل مسائل و مشکلات يک واحد صنعتي يا خدماتي پيدا کند. در واقع فارغالتحصيل اين رشته تلاش ميکند تا با يک نگرش سازمان يافته، مسائلو مشکلاتکارخانهرا تحليلکردهو بهگونهايعملکند کهبا حداقلوروديمواد، حداکثر خروجيرا داشتهباشد. زيرا امکان دارد کهطراحانيکواحد صنعتيوقتيمشغولطراحيميشوند به مسائلاقتصادي، افزايشبهرهوريو ساير مسائلتوجه کافي نداشته باشند، اما يکمهندسصنايعهنگامبرنامهريزيبرايادارهکارخانهايکهدارايکارگرانزياد و ماشينآلاتبسيار استبرايمثالبهاينمسألهتوجهميکند کهچگونهميتوانبيکاريماشينآلاترا بهحداقلرساند و از نيرويانسانينيز بهتريناستفادهرا کرد و در ضمنمحصولکارخانهکمترينضايعاترا داشتهو نگهداريو تعميراتماشينآلاتنيز بهبهتريننحو انجامبگيرد. اينرشتهدر دورهکارشناسيدارايچهار گرايشتوليد صنعتي، تحليلسيستمها، تکنولوژيصنعتيو ايمنيصنعتياست‌. البته در حال حاضر گرايش ها تجميع شده و در قالب رشته ي صنايع در سرفصل وزارت علوم ارائه مي گردد.

معرفي مختصر گرايش ها

گرايشتوليد صنعتي:

عبارتست از فن به کار گيري مهارتهاي تکنيکي اقتصادي و استفاده موثر و نظام يافته از نيروي انساني ، زمان ، ماشين آلات و تجهيزات ، سرمايه ، ساختمان و مواد به منظور توليد کالا با کيفيت مطلوب . که اين دوره به منظور تربيت کارشناساني تدوين شده است که بتوانند به تجزيه و تحليل و حل مسائل برنامه ريزي و کنترل توليد ، افزايش کارايي توليد و طرح ريزي واحدهاي توليدي بپردازند .

دانشجويان اين رشته بعد از فارغ التحصيل شدن از توانايي هاي زير بهره مند خواهند شد :

تامين مواد اوليه و نيمه ساخته مورد نياز با قيمت اقتصادي و کيفيت مطلوب

بهره گيري از فضا، ماشن آلات، تجهيزات، نيروي انساني و زمان

برنامه ريزي صحيح توليد با توجه به تقاضاي بازار، امکانات توليدي، هزينه و زمان

کنترل آماري کيفيت محصولات حين ساخت و پس از آن

افزايش کارايي توليد و پايين آوردن قيمت تمام شده ي محصول

فارغ التحصيلان اين رشته در بخشهاي مهندسي توليد ، مهندسي صنايع ، برنامه ريزي و کنترل توليد ، طرح و توسعه کارخانجات و موسسات توليدي و نيز واحدهاي ستاد طرح و برنــامه و بهره برداري در وزارتخانه مربوط ( وزارت صنايع ) مي توانند به کار بپردازند. گسترش سريع اين گرايش و کارايي بسيار بالاي آن بازار کار بسيار خوبي را براي آن فراهم کرده است و فارغ التحصيلان آن نسبتا به سايرين از امتيازات بيشتري برخوردارند .

دروستخصصيگرايشتوليد صنعتي:

زبانتخصصي، پروژهطراحيايجاد صنايع، مهندسيفاکتورهايانساني، برنامهريزيتوليد، برنامهريزيو کنترلتوليد و موجوديها ، کاربرد کامپيوتر در مهندسيصنايع، برنامهريزينگهداريو تعميرات، اصولمديريتو تئوريسازمان، پروژه، کارآموزي‌.

گرايشبرنامهريزيو تحليلسيستمها:

گرايشبرنامهريزيو تحليلسيستمها تا حدوديجنبهنرمافزاريدارد و بيشتر بهارائهراهکار سيستماتيکميپردازد. در واقعهدفاينگرايشتربيتکارشناسانياستکهبتوانند با بهرهگيرياز روشهايجديد و سيستماتيکو مدلهايرياضيمسائلواحدهايصنعتيبزرگرا تجزيهو تحليلنمودهو بيشترينرهنمودها را براياستفادهاز منابعموجود در عملکرد اجزاء تشکيلسيستمارائهبدهند.

مشاغلي که فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند احراز کنند عبارتند از :

واحد طرح و برنامه ريزي موسسات توليدي ، وزارتخانه­ها و موسسات دولتي و خدماتي و برنامه ريزي .

دروستخصصيگرايشبرنامهريزيو تحليلسيستم‌‌ها:

زبانتخصصي، برنامهريزيحملو نقل، اصولشبيهسازي، تحليلسيستمها، کاربرد کامپيوتر در مهندسيصنايع، پروژهپاياني، اصولمديريتو تئوريسازمان، کارآموزي، سيستمهاياطلاعاتيو کنترلمديريت‌ .

 گرايشتکنولوژيصنعتي:

گرايشتکنولوژيصنعتينسبتبهگرايشهايتوليد صنعتيو تحليلسيستمها فنيتر بودهو بهمهندسيمکانيکنزديکتر ميباشد. هدفاينگرايشتربيتتکنولوژيستهايکارخانهاست‌. اين گرايش بيانگر تکنولوژي و روشهاي ساخت قطعات صنعتي و شناسايي خطوط گوناگون توليدي و مهارت در بهره گيري موثر از اجزاي متشکله يک واحد توليدي ( انسان ، ابزار ، ماشين آلات ، ساختمان و تاسيسات ) به منظور حصول حداکثر کيفيت در کسب محصولات است .

تربيت کارشناسان آگاه به مسائل تکنولوژي ساخت قطعات صنعتي در راه اندازي واحدهاي توليدي از جمله اهداف اين گرايش است .

دروستخصصيگرايشتکنولوژيصنعتي‌:

ماشينهايافزار ، قيد و بندها (جيکو فيکسچر)، طراحيقالب، کنترلعددي، مونتاژ مکانيکي، عملياتحرارتي، زبانتخصصي، پروژه‌.

گرايشايمنيصنعتي:

گرايشايمنيصنعتيبهمسائلمشکلساز در صنعتاز لحاظايمنيميپردازد؛ يعني تلاش ميکند تا با اجراي دستورالعملها از خطرات احتمالي جلوگيري کند و در صورت بروز مشکل يا خطري، راهي براي رفع آن پيدا نمايد. از جملهاينمسائلميتوانبهکورهها يا آلودگيهوا اشارهنمود.

اين گرايش به منظور تربيت کارشناساني است که بتوانند احساس امنيت از لحاظ رواني و جسمي براي نيروي انساني که مهمترين عامل براي اهداف بلند مدت مديريت هستند را پياده کنند . قابليتهاي تخصصي که فارغ التحصيلان در اين گرايش پيدا مي کنند عبارتند از :

ارگونومي و کاربرد آن در صنعت و طراحي وسائل ، ايجاد محيط استاندارد مورد نياز براي نيروي انساني با ايجاد شرايط مطلوب از لحاظ روشنايي ، تهويه ، دما ، اصولت و ... ، جلوگيري از آتش سوزي و مبارزه با حريق ، پوشش وسائل و ادوات الکتريکي ، بهداشت آب آشاميدني ، ايجاد وسائل ايمني و محافظت فردي ، کمکهاي اوليه ، ايجاد امکانات رفاهي و امکانات زيست محيطي و غيره .

دروستخصصيگرايشايمني‌:

ايمنيدر برق، اعلامو اطفاء حريق، ديگها و ظروفتحتفشار، عواملشيمياييمحيطکار، عوامل فيزيکي محيط کار، حفاظتصنعتي‌ (ايمنيصنعتي‌)، مهندسياحتراق، گازرساني‌.

 دروسمشترکدرگرايشهايمختلفمهندسيصنايع‌:

رياضي، معادلاتديفرانسيل، برنامهنويسيکامپيوتر، محاسباتعددي، فيزيک، شيميعمومي، مبانيمهندسيبرق، اقتصاد مهندسي، نقشهکشيصنعتي، استاتيک، مقاومتمصالح، علممواد، اقتصاد عمومي، اصولحسابداريو هزينهيابي، ارزيابيکار و زمان، طرحريزيواحدهايصنعتي، برنامهريزيو کنترلتوليد، موجوديها، کنترلپروژه، کنترلکيفيتآماري، تحقيقدر عمليات، روشهايتوليد ، تئورياحتمالاتو کاربردهايآن، آمار مهندسي، آزمايشگاهاندازهگيريدقيق، کارگاهماشينابزار ، کارگاهعموميجوش، کارگاهريختهگري‌.

تواناييهايلازم:

اينرشتهارتباطنزديکيبا مديريتدارد و دانشجويآنبايد تواناييهايمديريتيداشتهو قدرتتحليلو درکبالاييداشتهباشد. دانشجويانرشتهمهندسيصنايعبايد در دو درسرياضيو فيزيکقويباشند. بخصوصدر درسرياضياتجديد کهآمار و احتمالاتايندرستا حديبهمهندسيصنايعمربوطميشود. همچنينيکدانشجويمهندسيصنايعبايد از خلاقيتو نوآوريبرخوردار باشد. يک فارغ التحصيل رشته  مهندسي صنايع بايد تسلط کافي به نرم افزارها کامپيوتري عمومي و تخصصي و زيان انگليسي نيز داشته باشد.

موقعيتشغليدر ايران:

اينرشتهدر چند سالاخير جايگاهخود را يافتهاستو اکثر مسؤولانو متخصصاننيز بهاينموضوعواقفشدهاند کهجامعهنياز بسياريبهتخصصفارغالتحصيلاناينرشتهدارد. چرا کهرشتهمهندسيصنايعافراد را برايمديريتپرورشميدهد و بهترينو نزديکترينرشتهبهکارهايمديريتيو برنامهريزيو ادارهامور استو اگر قرار باشد برايمديريتبخشتوليد يکواحد صنعتيبينمهندسمکانيک، برقو صنايعکهدارايشرايطمساويهستند، يکنفر را انتخابکرد، مهندسصنايعاولويتاولرا دارد. بنابرايناينرشتهاز نظر بازار کار مشکليندارد.

مشاغلي که فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند احراز نمايند عبارتند از :

برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي سازمان، مديريت توليد، مديريت مهندسي، مديريت پروژه، مهندسي لجستيک، سيستمهاي توليدي، مهندسي سيستمهاي کيفيت، مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي، مهندسي مالي، مهندسي ارزش، مهندسي سيستمهاي بهره وري، طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني، واحد طرح و برنامه موسسات توليدي و  وزارتخانه ها و موسسات خدماتي، تحقيقات و آموزش در موسسات آموزش عالي

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:

در کليه گرايش هاي رشته مهندسي صنايع امکان ادامه تحصيل در سطح کارشناسي ارشد در داخل و يا سطوح بالاتر در داخل و يا خارج از کشور وجود دارد.

رشته هاي مشابه و نزديک به اين رشته:
در هر يک از رشته هاي مديريت و اقتصاد و مهندسي مکانيک دروسي هستند که با رشته مهندسي صنايع مشترک اند.

تعداد واحدهاي درسي جمعا142 واحد مي باشد شامل:

دروس عمومي22 واحد

دروس پايه22 واحد

دروس اصلي و تخصصي اجباري66 واحد

کارگاه ها3 واحد

کارآموزي (240 ساعت)1 واحد

دروس اختياري28 واحد

معرفي نرم افزار مرتبط

برخي از نرم افزار هاي مهم و کاربردي رشته مهندسي صنايع عبارتند از: 

نرم افزارهاي شبيه سازي :
Arena
Taylor
Autocad

نرم افزارهاي مديريت مالي :
Money Maximizer
Winston

نرم افزارهاي تصميم گيري :
Expert Choice

نرم افزارهاي کنترل توليد و موجودي :
OPT
Production Manager
MRP

نرم افزارهاي مديريت پايگاه داده ها :
MS ACCESS
SQL/DS

نرم افزارهاي طرح ريزي و اقتصاد سنجي :
CRAFT
ALDEP
COMFAR
COFAD
CORELAP
Planet

نرم افزارهاي تحقيق در عمليات و بهينه سازي :
QSB
LINGO
LINDO
TORA
WINGAMS
GINO

نرم افزارهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه :
MSP
Primavera

نرم افزارهاي طراحي و تحليل سيستم :
Power Designer
Vensim

نرم افزارهاي آمار و رياضيات :
Minitab
Statistica
SPC
SPSS
MATLAB
MAPLE
SAS
EViews


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.