يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 16:40
گروه زبان خارجي

نام ونام خانوادگي : آناهيتا اميرشجاعي
رشته و گرايش : زبان انگليسي  - مترجمي زبان انگليسي
مرتبه :  مربي ( مامور به تحصيل)
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : amirshojaiana@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : اميد جعفري
رشته و گرايش : زبان انگليسي- مترجمي زبان انگليسي
مرتبه : مربي ( مامور به تحصيل)
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : omid.jafari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني
رشته و گرايش : زبان انگليسي - مترجمي زبان انگليسي
مرتبه : مربي ( مامور به تحصيل)
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  marziyehkhalilizadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابراهيم ساماني
رشته و گرايش : زبان انگليسي - آموزش زبان انگليسي
مرتبه :  استاديار 
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : samani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان انگليسي -زبانشناسي
مرتبه : مربي ( مامور به تحصيل)
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : روح الله نعمت اللهي
رشته و گرايش : زبان فرانسه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :

 اساتيد مدعو گروه   
نام ونام خانوادگي : مهديه معرفت الدين
رشته و گرايش : زبان فرانسه 
مرتبه :  
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي : مريم مقبلي دره رودي 
رشته و گرايش : زبان انگليسي- ادبيات  انگليسي 
مرتبه : 
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
وب سايت : 
نام ونام خانوادگي : رضيه باقري پور
رشته و گرايش : زبان انگليسي - آموزش زبان انگليسي
مرتبه : 
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  
وب سايت :  
نام ونام خانوادگي : فاطمه بديع الزمان 
رشته و گرايش : زبان انگليسي - مترجمي زبان انگليسي
مرتبه :  
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
وب سايت :

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.