يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 15:37
گروه مهندسي عمران

فرم ها و آيين نامه هاي پروژه تخصصي کارشناسي

نحوه نگارش پايان نامه کارشناسي [w]

فرم پروپوزال (جهت تعيين موضوع پايان نامه کارشناسي) [w]

فرم انتخاب استاد راهنما درس پروژه  [w]

شيوه نامه اجرايي اخذ پروژه تخصصي در دوره کارشناسي [pdf]

 

نحوه اخذ درس کارآموزي

1. درخواست اخذ کارآموزي از طريق پيشخوان خدمت در سيستم گلستان و معرفي حداکثر سه شرکت در منوي مربوطه جهت گذراندن دوره کارآموزي
2. تاييد مدير گروه
3. دريافت
 معرفي نامه اوليه ازپيشخوان خدمت(قسمت گزارش)
4. آپلود موافقت نامه کتبي
 شرکت در پيشخوان (قسمت پردازش)
5.
 دريافت معرفي نامه نهايي از پيشخوان خدمت(قسمت گزارش)
6. انتخاب واحد درس کارآموزي در سيستم گلستان
7.آپلود تاييد نهايي اتمام کارآموزي
تکميل فرم هاي مربوطه پس از اخذ درس کارآموزي 
1. دانشجو موظف است پس از شروع دوره کارآموزي حداکثر ظرف مدت سه روز فرم اعلام شروع کارآموزي  را تکميل و براي استاد کارآموزي ارسال نمايد.
2. دانشجو موظف است گزارش هفتگي ( فرم شماره يک )، گزارش سرپرست کارآموزي (فرم شماره دو )، فرم نظرات و پيشنهادات (فرم شماره سه) و نامه اتمام کارآموزي را در پايان دوره به همراه يک عدد CD حاوي فايل هاي Word و PDF گزارش کارآموزي تحويل استاد مربوطه دهد.
تذکر:  نامه اتمام کارآموزي از طرف محل انجام کارآموزي صادر و مدت انجام و تاريخ اتمام کارآموزي در آن قيد شده است. همچنين دوره کارآموزي 300 ساعت مي باشد.
3. مراجعه به استاد کارآموزي جهت ارائه گزارش، در بازه زماني که توسط گروه آموزشي اعلام خواهد شد.
فرم هاي کارآموزي و فرمت نگارش گزارش

فرم اعلام شروع کارآموزي [pdf] 
فرم شماره يک  [pdf] گزارش هفتگي
فرم شماره دو [pdf]  گزارش سرپرست کارآموزي
فرم شماره سه  [pdf] : نظرات و پيشنهادات
گردش کار و تاريخ  [pdf]
شيوه نامه نگارش [w]
دستورالعمل اجرايي اخذ کارآموزي دانشجويان مجتمع آموزش عالي بم [pdf]

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.