يکشنبه 8 خرداد ماه 1401 ساعت 15:46
گروه مهندسي عمران

نام ونام خانوادگي : حمزه دهقاني
رشته و گرايش : عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hdehghani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد محمودي راد
رشته و گرايش : عمران - سازه هاي هيدروليکي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.mahmoudirad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سيد حسين مهدوي
رشته و گرايش : مهندسي عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : sh.mahdavi [at] bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.ir
رزومه:   دانلودنام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي  آب
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.vahidi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.