دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 00:29
گروه آمار

«خلاصه ي برنامه ي جديد مقطع کارشناسي رشته آمار و کاربردها»

 

برنامه جديد با توجه به مدل­هاي روز بين المللي و با تأکيد بر شرايط دانشگاه­هاي کشور، شرايط ملي، و گسترش، اعتلا و تأثيرگذاري بيشتر علم آمار تنظيم شده است.

 

«ساختارکلي برنامه»

دانشجو  مي تواند 135- 140 واحد درسي را قالب اين برنامه اخذ نمايد. اخذ واحدهاي بيشتر از سقف 140  واحد فقط در اختيار  دانشگاه است.

چارچوب برنامه داراي يک ساختار کلي است که دروس اجباري آن فقط در حد ضرورت و به جهت تضمين حداقل هاي آموزشي تعيين شده اند و مابقي واحدها در يک قالب انعطاف پذير با اهدافي مشخص توسط گروه و دانشکده تعيين مي­شوند.

 

ساختار کلي برنامه شامل بخش هاي زير است.

 

1-   دروس عمومي:  22 واحد،

2-   دروس پايه:  24 واحد،  از جدول 1

3-   دروس هسته:  60 واحد، از جداول 2، 3 و 4

4-   دروس اختياري/کهاد 30  واحد.  جداول 5، 6، 7.

(136=22+24+60+30)

«کليه سرفصل هاي دروس براساس برنامه مقطع کارشناسي مجموعه آموزشي علوم رياضي

مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي­باشد.» جدول1:
دروس پايه رشته آمار و کاربردها (24 واحد)

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

رياضي عمومي 1

3

 

2

رياضي عمومي 2

3

رياضي عمومي 1

3

رياضي عمومي 3

3

رياضي عمومي 2

4

معادلات ديفرانسيل

3

همزمان با  رياضي عمومي 2

5

مباني کامپيوتر و برنامه نويسي

3

-

6

نرم افزارهاي رياضي1

1

 

7

نرم افزارهاي رياضي 2

1

نرم افزارهاي رياضي1

8

آشنايي با نرم افزارهاي آماري

1

9

روش تحقيق

2

 

10

مديريت و کنترل پروژه

2

 

11

مباني اقتصاد

2

 

12

مباني جمعيت شناسي

2

 

13

مباني جامعه شناسي

2

 

14

مباني کارآفريني

2

 

15

مباني بيمه

2

 

16

اصول حسابداري

2

 

 

مجموع

24

 

 

* گذراندن رديفهاي 1-8 اجباري است.

*  دانشجو مي تواند با نظر گروه از بين رديفهاي 9-16،  6 واحد را به عنوان درس پايه بگذراند.

* دانشجو مي تواند دروس باقيمانده رديفهاي  9-16 را به عنوان درس اختياري خارج رشته اخذ نمايد.جدول 2 : دروس الزامي مشترک (هسته) (15 واحد)

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

مباني احتمال

3

هم زمان با رياضي عمومي1

2

مباني علوم رياضي

3

-

3

مباني آناليز رياضي

3

رياضي عمومي 2

4

مباني آناليز عددي

3

رياضي عمومي 2

5

مباني ماتريس ها و جبر خطي

3

مباني علوم رياضي

 

مجموع

15

 

 

 

جدول 3: دروس الزامي رشته آمار و کاربردها (30 واحد)

 

رديف

زير شاخه

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

احتمال و کاربردها

احتمال 1

3

مباني احتمال رياضي عمومي 1

2

فرآيندهاي تصادفي 1

3

پس از احتمال 2

3

آمار رياضي

آمار رياضي (برآورديابي)

3

پس از احتمال 2

4

آمار رياضي (آزمون فرض)

3

آمار رياضي (برآورديابي)

5

روش ها

روشهاي آماري

3

احتمال 1

6

روشهاي نمونه گيري 1

3

آمار رياضي (برآورديابي)

7

روشهاي ناپارامتري

3

آمار رياضي (برآورديابي)

8

فنون

رگرسيون 1

3

آمار رياضي (برآورديابي)- مباني ماتريس ها و جبر خطي

9

طرح آزمايشهاي 1

3

رگرسيون 1

10

سري هاي زماني 1

3

فرآيندهاي تصادفي 1

 

 

مجموع

30

 

 

جدول 4: دروس انتخابي رشته آمار و کاربردها (15 واحد)

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

احتمال 2

3

احتمال 1

2

روشهاي نمونه گيري2

3

روشهاي نمونه گيري 1

3

طرح آزمايشها 2

3

طرح آزمايشهاي 1

4

روشهاي چند متغيره پيوسته 1

3

آمار رياضي (آزمون فرض)

5

کنترل کيفيت آماري

3

روشهاي نمونه گيري2

6

محاسبات آماري

3

اجازه گروه

7

مباحثي در آمار

3

اجازه گروه

8

* پروژه

3

اجازه گروه

9

* کارآموزي

3

اجازه گروه

 

مجموع

15

 

* دانشجو تنها مي تواند يکي از دروس پروژه يا کارآموزي اختيار نمايد.

* دانشجو مي تواند دروس باقيمانده از جدول فوق را به عنوان درس اختياري رشته اخذ نمايد.

 


جدول5:  دروس اختياري رشته آمار و کاربردها(6 واحد)

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

زبان تخصصي

2

زبان عمومي

2

تاريخ آمار و احتمال

3

اجازه گروه

3

...

 

 

 

مجموع

6

 

 

* انتخاب هر يک از دروس (غير از عمومي و پايه) کليه جدول هاي رشته آمار و کاربردها به عنوان درس اختياري مجاز است.

 

 

جدول6:  دروس اختياري خارج از رشته آمار و کاربردها (6 واحد)

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

مجموع

6

 

 

* انتخاب هريک از دروس اخذ نشده از جدول 1 به عنوان درس اختياري خارج از رشته مجاز است.

 


جدول 7:  دروس کهاد آمار براي رشته آمار و کاربردها (24 واحد)

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

آمار بيزي

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

2

آماره هاي ترتيبي

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

3

آ شنايي با رکوردها

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

4

روشهاي چند متغيره گسسته

3

رگرسيون1

5

روشهاي چند متغيره پيوسته 2

3

روشهاي چند متغيره پيوسته 1

6

آشنايي با نظريه تصميم

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

7

آشنايي با نظريه قابليت اطمينان

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

8

روشهاي تحليل داده هاي بقا

3

محاسبات آماري-رگرسيون1

9

آشنايي با نظريه اطلاع

3

فرايندهاي تصادفي 1

10

روشهاي دنباله اي

3

آمار رياضي(آزمون فرض)

11

شبيه سازي

3

رگرسيون 1

12

رگرسيون 2

3

رگرسيون 1

13

آشنايي با آمار رسمي

3

روشهاي نمونه گيري 2

14

داده کاوي

3

روشهاي چند متغيره پيوسته 1 - اجازه گروه

15

آشنايي با نظريه صف

3

فرايندهاي تصادفي 1

16

بهينه سازي خطي

3

مباني ماتريس ها و جبر خطي

17

بهينه سازي غيرخطي

3

مباني آناليز عددي

18

آشنايي با احتمال و آمارفازي

3

رگرسيون 1- بهينه سازي خطي

 

مجموع

24

 

 


«واحدهاي انتخاب شده از جداول 5 و 7 در مجموع 30 واحد است»برنامه زمان بندي 8 ترمي دوره کارشناسي رشته آمار و کاربردهانيمسال اول

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

1

رياضي عمومي 1

 

3

-

2

مباني احتمال

 

3

هم نياز با رياضي عمومي1

3

مباني کامپيوتر و برنامه نويسي

 

3

-

4

نرم افزارهاي رياضي1

 

1

-

5

مباني جمعيت شناسي

 

2

-

6

زبان انگليسي

 

3

-

7

تربيت بدني 1

 

1

 

جمع

 

 

16

 

 

نيمسال دوم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

8

رياضي عمومي 2

 

3

رياضي عمومي1

9

مباني علوم رياضي

-

3

-

10

احتمال1

-

3

مباني احتمال-

رياضي عمومي1

11

نرم افزارهاي رياضي2

 

1

آشنايي با نرم افزارهاي رياضي1

12

مديريت و کنترل پروژه

 

2

-

13

فارسي عمومي

-

3

-

14

درس عمومي

-

2

-

جمع

 

 

17

 

نيمسال سوم


رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

15

رياضي عمومي 3

-

3

رياضي عمومي 2

16

معادلات ديفرانسيل

-

3

با رياضي عمومي 2 يا پس از آن

17

احتمال2

-

3

احتمال1

18

روشهاي آماري

-

3

احتمال1

19

مباني ماتريسها و جبرخطي

-

3

مباني علوم رياضي

20

درس عمومي

-

2

-

21

تربيت بدني 2

-

1

تربيت بدني 1

جمع

 

 

18

 

 

 

نيمسال چهارم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

22

آماررياضي (برآورديابي)

-

3

احتمال2

23

مباني آناليزرياضي

-

3

رياضي عمومي 2

24

فرايندهاي تصادفي 1

-

3

احتمال2

25

روش تحقيق

-

2

-

26

آشنايي با نرم افزارهاي آماري

-

1

-

27

دانش خانواده

-

2

-

28

درس عمومي

-

2

-

جمع

 

 

16

 

 نيمسال پنجم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

29

آماررياضي (آزمون فرض )

 

3

آماررياضي (برآورديابي)

30

رگرسيون1

 

3

آماررياضي (برآورديابي)

مباني ماتريسها و جبرخطي

31

روشهاي نمونه گيري 1

 

3

آماررياضي (برآورديابي)

32

روشهاي ناپارامتري

 

3

آماررياضي (برآورديابي)

33

مباني آناليز عددي

 

3

رياضي عمومي 2

34

درس عمومي

 

2

-

جمع

 

 

17

 

 

 

نيمسال ششم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

35

طرح آزمايشهاي1

 

3

رگرسيون1

36

روشهاي نمونه گيري2

 

3

روشهاي نمونه گيري 1

37

سري زماني 1

 

3

فرايندهاي تصادفي 1

38

درس اختياري (خارج از رشته)

 

3

 

39

درس اختياري (رشته)

 

3

 

40

درس عمومي

 

2

 

جمع

 

 

17

 

 

 

 

نيمسال هفتم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

41

محاسبات آماري

 

3

اجازه گروه

42

پروژه کارشناسي( درس اختياري)

 

3

اجازه گروه

43

کنترل کيفيت ( درس اختياري)

 

3

روشهاي نمونه گيري2

44

روشهاي چند متغيره پيوسته1

 

3

آماررياضي (آزمون فرض )

45

درس اختياري ( خارج رشته)

 

3

 

46

درس عمومي

 

2

 

جمع

 

 

17

 

 

 

نيمسال هشتم

رديف

نام درس

شماره درس

واحد

پيش نياز

47

طرح آزمايشهاي 2

 

3

طرح آزمايشهاي1

48

روشهاي چندمتغيره گسسته

 

3

رگرسيون1

49

درس اختياري (رشته)

 

3

 

50

درس اختياري (رشته)

 

3

 

51

درس اختياري (رشته)

 

3

 

52

درس اختياري (رشته)

 

3

 

جمع

 

 

18

 

 
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.