چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 ساعت 14:34
سليمه قنبري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

نوآوري اجتماعي با رويکرد شبکه اجتماعي : تعاريف و نظريات، کنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي، 1394

 نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در ترويج و توسعه کارآفريني، کنفرانس ملي هزاره سوم و علوم انساني، 1394

بررسي نقش مديريت دانش در موفقيت کسب و کارهاي کوچک و متوسط، هشتمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مديريت دانش، 1394

 شناسايي چالشها و عوامل بازدارنده رشد و توسعه کسب و کارهاي خانگي، کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه، 1396

 بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري سرمايه در ايران، اولين کنفرانس ملي مطالعات نوين مديريت در ايران، 1396

 بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد بهره وري سرمايه در ايران، اولين کنفرانس ملي مطالعات نوين مديريت در ايران، 1396

رتبه بندي شاخص هاي گردشگري پايداري در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، چهارمين کنگره سالانه بين المللي توسعه کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران، 1398


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.