يکشنبه 23 مرداد ماه 1401 ساعت 08:46
حسين ملاشاهي
فعاليت هاي پژوهشي / گزارش هاي فني و طرح هاي پژوهشي /

 • همکاري در تدوين برنامه راهبردي مجتمع آموزش عالي بم
 • عضويت در کميته صنعت و معدن تدوين سند اشتغال استان سيستان و بلوچستان
 • همکاري در تدوين طرح تاثير شغلي بر قصد کارآفرينانه کارجويان شهرستان بم و ارائه راهکار جهت بهبود وضعيت شغلي جوانان
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي گازهاي گلخانه اي- مقدارسنجي و گزارش دهي انتشار گازهاي گلخانه اي براي سازمان ها- راهنماي استفاده از استاندارد 1-11265 ، 1395 شماره استاندارد 21689 (عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي موتور ديزل- عملکرد روش آزمون وسايل دوده در روغن هاي روان کننده- بازده صافش اوليه، 1395- شماره استاندارد 22111 (عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي-خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه قسمت 11: خاموش کننده HFC236FA، 1396- شماره استاندارد11-10104 (عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه قسمت 12: خاموش کننده IG1-01، 1396- شماره استاندارد 12-10104 (عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي-خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه1: الزامات کلي، 1397- شماره استاندارد 1-10104(عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 13: خاموش کننده IG-100، 1397- شماره استاندارد 13-10104(عضو کميسيون فني)
 • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 14: خاموش کننده IG-55، 1397 شماره استاندارد 14-10104(عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 15: خاموش کننده IG-541، 1397- شماره استاندارد 15-10104(عضو کميسيون فني)

   


 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.