جمعه 28 خرداد ماه 1400 ساعت 07:37
حمزه دهقاني


مجتمع آموزش عالي
 بم

برنامه هفتگي استاد 

دانشکده : فني و مهندسي            گروه آموزشي : مهندسي عمرانساعت / روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

اموراداري مقاومت مصالح
مقاومت مصالح
مشاوره علمي و فرهنگي رفع اشکال ومشاوره

9:30-11:30

امور اداري اموراداري اموراداري اموراداري اموراداري

11:30-13:30

اموراداري اموراداري اموراداري اموراداري اموراداري

13:30-15:30

اموراداري اموراداري پژوهش ومطالعه
امور اداري
پژوهش ومطالعه

15:30-17:30

فولاد1 فولاد1
فولاد 2

17:30-19:30کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.