دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 01:11
حمزه دهقاني


مجتمع آموزش عالي
 بم

برنامه هفتگي استاد 

دانشکده : فني و مهندسي            گروه آموزشي : مهندسي عمرانساعت / روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

اموراداري فولاد 2 فولاد1
متره  وبرآورد رفع اشکال ومشاوره

9:30-11:30

رفع اشکال ومشاوره اموراداري اموراداري اموراداري اموراداري

11:30-13:30

فولاد1 اموراداري اموراداري اموراداري اموراداري

13:30-15:30

اموراداري جلسه گروه مقررات ملي ساختمان
امور اداري
پژوهش ومطالعه

15:30-17:30

پژوهش ومطالعه پژوهش ومطالعه پژوهش ومطالعه
پژوهش ومطالعه

17:30-19:30کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.