جمعه 15 اسفند ماه 1399 ساعت 14:01
وب سايت مرکزي
اعضاي هيات علمي صفحه سوم /

نام ونام خانوادگي :  حسين ملاشاهي
رشته و گرايش :   مهندسي صنايع - صنايع
مرتبه : مربي
دانشکده :  فني و مهندسي
پست الکترونيک : mollashahi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سيد حسين مهدوي
رشته و گرايش : مهندسي عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : sh.mahdavi [at] bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  مينا مير حسيني
رشته و گرايش :   علوم کامپيوتر - سيستم هاي هوشمند
مرتبه : مربي
دانشکده :   رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : mirhosseini@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.irنام ونام خانوادگي :  امير عباس نجفي پور
رشته و گرايش : گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : a.najafipour@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : حسين نظام آبادي پور
رشته و گرايش : مهندسي برق - الکترونيک
مرتبه : استاد
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : nezam@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : روح الله نعمت اللهي
رشته و گرايش : زبان -  زبان فرانسه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : محمد علي نوراللهي
رشته و گرايش : رياضي محض - آناليز ماتريسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : mnourollahi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي  آب
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.vahidi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :
نام ونام خانوادگي :
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
وب سايت :                                                                                    صفحه اول       صفحه دوم       صفحه سومکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.