جمعه 15 اسفند ماه 1399 ساعت 14:03
وب سايت مرکزي
اعضاي هيات علمي صفحه دوم /

نام ونام خانوادگي : محدثه سليمان پور
رشته و گرايش : مهندسي برق -
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :

نام ونام خانوادگي : سعيد صابري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : محمد صامت
رشته و گرايش : رياضي - رياضي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : msamet@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مريم ضياآبادي
رشته و گرايش : اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mziaabadi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : معراج عبدي
رشته و گرايش : آمار - آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : me.abdi@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/MerajAbdi
نام ونام خانوادگي : سعيد رضا عرب
رشته و گرايش : مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : s.arab@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : طيبه عسکري
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : t.askari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عليدادي
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - معماري کامپيوتر
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : alidadi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايمان فخاري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي -
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :


نام ونام خانوادگي : هادي فرزان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hadi.farzan@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : محمد حسين فروزانفر
رشته و گرايش : مديريت اجرايي - استراتژيک
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : mh.foroozanfar@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فرشته فروزش
رشته و گرايش : رياضي محض - ساختارهاي جبري
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : frouzesh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : شکوفه قرباني
رشته و گرايش : رياضي منطق جبري
مرتبه : دانشيار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : sh.ghorbani@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سليمه قنبري
رشته و گرايش : کارآفريني
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : s.ghanbari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد احسان کاظميان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک  - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.kazemian@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد رضا محمد آبادي
رشته و گرايش : ژنتيک - بيو تکنولوژي
مرتبه : دانشيار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : mrm@uk.ac.ir

نام ونام خانوادگي : مجتبي محمودي
رشته و گرايش :  مکانيک - 
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.mahmoudi@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : محمد محمودي راد
رشته و گرايش : عمران - سازه هاي هيدروليکي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.mahmoudirad@bam.ac.ir

نام ونام خانوادگي : مهديه مظفري
رشته و گرايش : آمار - آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک :  mozafari@bam.ac.ir                                                                                    صفحه اول       صفحه دوم       صفحه سومکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.