چهارشنبه 6 مهر ماه 1401 ساعت 15:51
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

انتخاب واحد ساير ورودي ها

16/06/1401

18/06/1401

شروع کلاسها

19/06/1401

07/10/1401

امتحانات

8/10/1401

22/10/1401

تفکيک و ادغام

حذف و اضافه

21/06/1401

22/06/1401

ثبت نام با تأخير

23/06/1401

24/06/1401

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

24/09/1401

28/09/1401

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

29/09/1401

30/09/1401

درخواست مرخصي تحصيلي

19/06/1401

01/07/1401

درخواست حذف ترم

02/07/1401

07/10/1401

ارزشيابي اساتيد

01/10/1401

07/10/1401

حداکثر زمان تائيد و قفل نمره استاد


02/11/1401

قفل آموزش


1401/11/03

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.