پنجشنبه 7 مرداد ماه 1400 ساعت 00:12
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

انتخاب واحد ساير ورودي ها

22/06/99

24/06/99

شروع کلاسها

29/06/99

17/10/99

امتحانات

20/10/99

05/11/99

تفکيک و ادغام

حذف و اضافه

30/06/99

31/06/99

ثبت نام با تأخير

01/07/99

02/07/99

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

29/09/99

05/10/99

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

29/09/99

08/10/99

درخواست مرخصي تحصيلي

29/06/99

11/07/99

درخواست حذف ترم

12/07/99

19/10/99

ارزشيابي اساتيد

13/10/99

19/10/99

حداکثر زمان تائيد و قفل نمره استاد


12/11/99

قفل آموزش


99/11/13

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.