شنبه 11 تير ماه 1401 ساعت 03:11
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

انتخاب واحد ساير ورودي ها

16/06/1400

18/06/1400

شروع کلاسها

20/06/1400

09/10/1400

امتحانات

11/10/1400

26/10/1400

تفکيک و ادغام

حذف و اضافه

21/06/1400

22/06/1400

ثبت نام با تأخير

23/06/1400

23/06/1400

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

23/09/1400

30/09/1400

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

01/10/1400

02/10/1400

درخواست مرخصي تحصيلي

20/06/1400

02/07/1400

درخواست حذف ترم

03/07/1400

10/10/1400

ارزشيابي اساتيد

03/10/1400

10/10/1400

حداکثر زمان تائيد و قفل نمره استاد


05/11/1400

قفل آموزش


1400/11/07

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.