يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:17
اميرعباس ابويي
 

نام و نام خانوادگي : اميرعباس ابوئي مهريزي

برنامه هفتگي استاد در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 (3972)

روز/ساعت

07:30
08:30

08:30
09:30

09:30
10:30

10:30
11:30

11:30
12:30

12:30
13:30

13:30
14:30

14:30
15:30

 

شنبه

مطالعه و تحقيق

امور اداري

محل: آموزش کل

اقتصاد مهندسي
محل:E102

امتحان: 1398/03/29

ساعت: 10:30-12:30

نماز و ناهار

امور اداري

محل: آموزش کل

 

يکشنبه

جلسه شوراي آموزشي

امور اداري

محل: آموزش کل

نماز و ناهار

کميسيون موارد خاص/

شوراي گروه/

شوراي تحصيلات تکميلي/

 

دوشنبه

پروژه هاي دانشجويي

محل: دفتر شخصي (206)

مشاوره و رفع اشکال

محل: دفتر شخصي (206)

تحقيق در عمليات 1
محل:E102

امتحان: 1398/03/18

ساعت: 10:30-12:30

نماز و ناهار

امور اداري

محل: آموزش کل

 

سه شنبه

اقتصاد مهندسي
محل:E102

امتحان: 1398/03/29

ساعت: 10:30-12:30

امور اداري

محل: آموزش کل

تحقيق در عمليات 1
محل:E102

امتحان: 1398/03/18

ساعت: 10:30-12:30

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

 

چهارشنبه

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

نماز و ناهار

مطالعه و تحقيق

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.