شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 01:45
وب سايت مرکزي
تعيين اساتيد راهنماي پروژه هاي کارشناسي نيمسال 3982 / شنبه 3 اسفند 1398 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

اساتيد راهنماي پروژه هاي کارشناسي دانشجويان مهندسي مکانيک در ترم 3982 به شرح ذيل تعيين گرديده است. دانشجويان لازم است جهت تعيين موضوع و تکميل فرم موضوع پيشنهادي پروژه (در بخش اخبار و اطلاعيه هاي گروه مکانيک موجود است)، به اساتيد راهنماي خود مراجعه نموده و فرم مربوطه را تا پايان اسفندماه تحويل دفتر بخش دهند.

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

نام استاد راهنما

1

محمدسعيد نقدي

دکتر محمودي

2

مرتضي احساني

دکتر محمودي

3

صمد جهانگيري

دکتر فرزان

4

اسکندر محمدي

دکتر فرزان

5

محمدحسين احصايي

مهندس محسني‌فر

6

محمدصادق اکبري

مهندس محسني‌فر

7

فاطمه مومزايي

مهندس کاظميان

8

محمدحسين ابراهيمي

مهندس کاظميان

9

رضا غياثي

مهندس کاظميان

10

محمدجواد

دکتر نادري