شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 00:23
وب سايت مرکزي
فرم جديد انتخاب استاد راهنما و موضوع پيشنهادي براي دانشجويان کارشناسي / شنبه 7 دي 1398 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

دانشجويان رشته مهندسي مکانيک پس از گذراندن 105 واحد درسي، مي توانند پروژه پاياني اخذ نمايند. براي اين منظور لازم است قبل از شروع نيمسال تحصيلي، فرم انتخاب استاد را تکميل نمايند و حداکثر دو هفته پس از تعيين استاد، فرم موضوع پيشنهادي پروژه را تحويل دفتر دانشکده دهند. براي دريافت فرم انتخاب استاد و فرم موضوع پيشنهادي پروژه اينجا را کليک نماييد.