سه شنبه 6 تير ماه 1396 ساعت 20:06
گروه مهندسي مکانيک
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سعيد صابري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه :
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : محمد احسان کاظميان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک  - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.kazemian@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد رضا محمد آبادي
رشته و گرايش : ژنتيک - بيو تکنولوژي
مرتبه : دانشيار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : mrm@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.