يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 21:00
گروه مهندسي مکانيک
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
رزومه:    دانلودنام ونام خانوادگي : محمد احسان کاظميان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک  - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.kazemian@bam.ac.ir
رزومه:   دانلودنام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
رزومه:   دانلود


نام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.ir
رزومه:   دانلود


نام ونام خانوادگي : هادي فرزان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hadi.farzan@bam.ac.ir
رزومه:   دانلود


نام ونام خانوادگي : مجتبي محمودي صالح آباد
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : 
رزومه:   دانلود


نام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :
رزومه:  دانلود
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.