يکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 19:13
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=HZ4KUhdEyzhuvqAzTJ1u8pVbqEQ4oVx%40u2ogEDa0iJjJ6b2X07XbsL8k20gCWjTngkaPQftlAzRB%2fnw7pzErPwGXds9sduuhPRf1AkXLmdU%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=yKrr653NgjUzO4Dlcpj2VrlHiblC2h4MDEgOk%400HuGTbz6AMe%2fSDtSR2%2f%2f3YhfGsf6WI%2fBgBHcSG1fziM3La%2f8KDFAC0e2ZoaSD0WQQ%404lY%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=25aJ6mKhaLzmnxXCCFP%40GrV3LF4RIevVrSPvQyq7WUAMKWiF4udvX%40XtE%40V4%40E3l3QRvYjeGCRBs3NhV%2fHonXk28uTVATcknEcYBN4NDUWg%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=egVmpE8ife8l5utVtieunA7A7kgJIETV%2f%40hJlymvNLnymBeiXcSdeJMkFNmQY2njt2gzUuqmm4ZBY0T%2fuZNwrs5EE5LRBdm9UZgwsKZZEQE%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=BMmXnKGajTCCnc%2fsmFbvPk9cnEuIuap2mfbFjVyDGofAhvyi4RFo5jS69RAJ7YiLVLzyrctQoxsnHSiHhy%40wivBcp9rO9QwH9p6tbuN2B9w%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.