پنجشنبه 2 فروردين ماه 1397 ساعت 08:29
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=CcPDpHPjQ%40urTYyCFOyZAx5SQIuSuWkSTA7psiAYGCtZHMNJ6AhoQeZpPqL%40aku490CT64MejmNN2CUN3yy%40cZNCyc3%40sfZYwMZ2UEji5ow%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=MCxgFU%2fZf0xgN8zvILRCaBjQBcfpo8dqZZs2vX27WhLAsRgAEJfBfuy65nuoyNw9T3JfoqklAdnDS2a2ZsyfFFpvPIL7G3tJ4%2fqcJKte7I8%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=uRemE01f6n9%2fL%2f3mN%40kl9CJAAUzdNt6bhr1mvUzoe0mZtBXto6jI4%2f3eSxCPTrJR9TVAtwNyyaMxukLKIBzufXWdNC14uoYwFFILwox4Y%40Y%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=cbfuHyblekjVA78gcLRp4jb3RI4TPAfshd4KigFrNllf%2fSUwWPcdD%2fCdIDE2IoyZMBfk9Vjc5b%2fUpBGzJvlwrW5inDjm2XrihCzyUVjUVtU%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=NGbz1u0752FQ%40psLIN7ZdZBgbz%2f5HcibegZYlCTCF3%2fVSPI4IpYCBKlr6Bgw%40vJB%40Q2T1VwjoYgSz6Bk4DjuqIwPzOAOytOIltWqW%2fKjxw0%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.