شنبه 26 مرداد ماه 1398 ساعت 17:48
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=KwZf6tFCZEZdf34dT5ElPtTf3seUJkYECuwF2WkVTPk245qVWN7%403lbNt6jTbfzOdq7lqYivQqtLdqLmB2XfkaoE9UxCgGGs4zlSPB2ZVQ8%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=5EKQxnbZrafWCWUv0eJfVV91FVfquVczE9Wg48JiJVgk2HmwkAPzyGnOJ56QF3LQYAH29F09ysPN7zUxh1H6tfVR8fAcwvG6%40TmyKqxUPLs%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=SwjTVleNG88W1QgQZMO7HwC5V%40ZuUttYmfqEI6G7E679FpytqpmiZnVMEnRZOKgAy7KBeE%40WJyAahDdXQ0NM%2fMdCFjW6XHt7IQzxorgUJdA%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=g%2fupEXOeBR0w4aXCVKkpEvuuEh%403Z9Gh3zUClOgiM7EN%40EDSF3reR6Lovtp1CKq24VuTfhcPwA3d493NTGwAtEoPKPkVvTg25489E0WLHpc%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=tbPej8xvHqt7ZMQSIaWsW6X9tuHwgE7P%2fb5CRj6WEfFbsVl%40TlKdfmr%40yG3rUy4l9%2fdAUCJ9MVhXh2Iq2HH1Rrp78kZIKduLIzvsbo3OHac%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.