دوشنبه 7 مهر ماه 1399 ساعت 18:28
گروه زبان خارجي

 

                                                        برنامه زمان بندي رشته مترجمي زبان انگليسي

 

                                                                                      نيمسال اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

385

خواندن و درک مفاهيم ( 1)

4

ندارد

403

دستور و نگارش (1)

4

ندارد

512

گفت و شنود و آزمايشگاه (1)

4

ندارد

030

فارسي عمومي

3

ندارد

001

انديشه اسلامي (1)

2

ندارد

جمع

17

 

 

 

                                                                                    نيمسال دوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

394

خواندن و درک مفاهيم (2)

4

خواندن و درک مفاهيم( 1)

404

دستور و نگارش (2)

4

دستور و نگارش (1)

517

گفت و شنود آزمايشگاه (2)

4

گفتو شنود آزمايشگاه (1)

323

فنون يادگيري زبان اصلي

2

ندارد

324

نگارش فارسي

2

فارسي عمومي

 

انديشه اسلامي (2)

2

انديشه اسلامي(1)

جمع

18

 

 

 

                                                                                  نيمسال سوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

134

نگارش پيشرفته

2

دستور نگارش (2)

135

خواندن پيشرفته

4

خواندن درک مفاهيم (2)

136

آواشناسي انگليسي

2

ندارد

137

نمونه هاي نثر ساده

2

ندارد

138

بيان شفاهي داستان

2

ندارد

139

نامه نگاري انگليسي

2

ندارد

140

اصول و روش ترجمه

2

ندارد

 

تربيت بدني(1)

1

ندارد

جمع

17

 

 

                                                                                     نيمسال چهارم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

142

کليات زبانشناسي(1)

2

ندارد

143

بيان شفاهي داستان (2)

2

بيان شفاهي داستان (1)

144

نمونه هاي شعر ساده

2

درک مفاهيم (3)

145

مقاله نويسي

2

نگارش پيشرفته

146

خواندن متون مطبوعاتي

2

ندارد

147

اصول و مباني نظري

2

اصول و روش ترجمه

148

ترجمه متون ساده

2

اصول و روش ترجمه

149

درآمدي بر ادبيات (1)

2

ندارد

 

تربيت بدني (2)

1

تربيت بدني (1)

جمع

17

 

 

                                                                                         نيمسال پنجم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

150

کليات زبانشناسي(2)

2

کليات زبانشناسي (1)

151

درآمدي بر ادبيات (2)

2

ندارد

152

کاربرد اصطلاحات و تغييرات زبان در ترجمه

2

اصول و. مباني نظري ترجمه-اصول و روش ترجمه

153

ساخت زبان فارسي

2

آواشناسي-کليات زبانشناسي

154

آشنايي با ادبيات معاصر ايران

2

فارسي عمومي

155

بررسي مقابله اي ساخت جمله

2

کليات زبانشناسي(1) و آواشناسي

156

ترجمه پيشرفته(1)

2

ترجمه متون ساده

 

تفسير موضوعي قرآن

2

ندارد

 

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

ندارد

  انقلاب اسلامي
2
ندارد
   قانون اساسي
2
 ندارد

جمع

20

 

 

                                                                                     نيمسال ششم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

001

ترجمه متون مطبوعاتي(1)

2

خواندن متون مطبوعاتي- ترجمه متون ساده

002

روش تدريس زبان انگليسي

4

ندارد

003

واژه شناسي

2

ندارد

004

اصول و روش تحقيق(1)

2

ندارد

005

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي(1)

2

ترجمه متون ساده

007

ترجمه پيشرفته (2)

2

ترجمه پيشرفته (1)

006

ترجمه شفاهي (1)

2

ترجمه پيشرفته (1)

008

ترجمه متون ادبي

2

ترجمه پيشرفته (1)

 

دانش خانواده و جمعيت

2

ندارد

جمع

20

 

     


                                                                                      نيمسال هفتم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

010

ترجمه متون مطبوعاتي(2)

2

ترجمه متون مطبوعاتي

(1)

016

اصول و روش تحقيق(2)

2

اصول و روش تحقيق(1)

011

ترجمه شفاهي(2)

2

ترجمه شفاهي (1)

012

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي(2)

2

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي(1)

013

ترجمه متون سياسي

2

ترجمه پيشرفته(1) و ترجمه پيشرفته (2)

014

ترجمه انفرادي (1)

2

ترجمه پيشرفته (1) و ترجمه پيشرفته (2)

015

ترجمه مکاتبات و اسناد(1) انگليسي به فارسي و با لعکس

2

ترجمه پيشرفته (1) و ترجمه پيشرفته (2)

 

اخلاق اسلامي

2

ندارد

 

آئين زندگي

2

ندارد

جمع

16

 

 


                                                                                   نيمسال هشتم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

017

ترجمه انفرادي(2)

2

ترجمه انفرادي(1)

018

آزمون سازي زبان

2

روش تدريس زبان انگليسي

019

ترجمه مکاتبات و اسناد (2) انگليسي به فارسي و بالعکس

2

ترجمه مکاتبات و اسناد(1) انگليسي به فارسي و با لعکس

020

ترجمه متون اقتصادي

2

ترجمه پيشرفته(1) و ترجمه پيشرفته (2

021

ترجمه شفاهي(3)

2

ترجمه پيشرفته(1) و ترجمه پيشرفته (2

022

ترجمه نوار و فيلم

2

ترجمه پيشرفته(1) و ترجمه پيشرفته (2

 

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

ندارد

 

تاريخ امامت

2

ندارد

جمع

14

 

 

دانشجويان ملزم به رعايت ترتيب اخذ دروس بر اساس برنامه زمانبندي در نيمسال هاي مشخص شده مي باشند .

 

 

 

 

 
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.