يکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 16:29
گروه مهندسي عمران

نام ونام خانوادگي : حمزه دهقاني
رشته و گرايش : عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hdehghani@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : محمد محمودي راد
رشته و گرايش : عمران - سازه هاي هيدروليکي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : 
نام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي  آب
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.vahidi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.