دوشنبه 1 مهر ماه 1398 ساعت 04:07
گروه مهندسي عمران

نام ونام خانوادگي : حمزه دهقاني
رشته و گرايش : عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hdehghani@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي  آب
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.vahidi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.