سه شنبه 4 آذر ماه 1399 ساعت 12:33
ابوصالح نادري

برنامه هفتگي نيم سال اول سال تحصيلي 1398-1399


 

ساعت

روز

9:30-7:30

11:30-9:30

13:30-11:30

15:30-13:30

17:30-15:30

19:30-17:30

شنبه

مطالعه و تحقيق

مقاومت مصالح 1

E105

امور اجرايي گروه

پايان نامه هاي دانشجويي

 

مباني مهندسي مکانيک

E102

يک شنبه

امور اجرايي گروه

جلسه شوراي آموزشي

ديناميک

E107

جلسه شوراي گروه

 

اجزا محدود1

E105

دوشنبه

مقاومت مصالح 1

E108

امور اجرايي گروه

مشاوره دانشجويي و رفع اشکال

پژوهش

مباني مهندسي مکانيک

E103

 

سه شنبه

اجزا محدود1

B6

ديناميک

E106

مطالعه و تحقيق

امور اجرايي گروه

 

ديناميک

E103

چهارشنبه

امور اجرايي گروه

مشاوره دانشجويي و رفع اشکال

امور اجرايي گروه

پژوهش

 

 

پنج شنبه

 

جمعه

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.