يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 21:01
گروه آمار

نام ونام خانوادگي : موسي عبدي
رشته و گرايش : آمار - آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : me.abdi@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/MousaAbdi
نام ونام خانوادگي : مهديه مظفري
رشته و گرايش : آمار -  آمار رياضي
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک :
 mozafari@bam.ac.ir
 mahdiehmozafari@yahoo.comکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.