يکشنبه 22 تير ماه 1399 ساعت 00:55
حسين ملاشاهي
فعاليت هاي پژوهشي / گزارش هاي فني و طرح هاي پژوهشي /
  • تدوين برنامه راهبردي مجتمع آموزش عالي بم، 1394-1393. (همکار طرح)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي گازهاي گلخانه اي- مقدارسنجي و گزارش دهي انتشار گازهاي گلخانه اي براي سازمان ها- راهنماي استفاده از استاندارد 1-11265 ، 1395 (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي موتور ديزل- عملکرد روش آزمون وسايل دوده در روغن هاي روان کننده- بازده صافش اوليه، 1395. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي-خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه قسمت 11: خاموش کننده HFC236FA، 1396. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه قسمت 12: خاموش کننده IG1-01، 1396. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي-خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه1: الزامات کلي، 1397. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 13: خاموش کننده IG-100، 1397. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 14: خاموش کننده IG-55، 1397. (عضو کميسيون فني)
  • همکاري در تدوين استاندارد ملي سامانه آتش خاموش کن گازي- خصوصيات فيزيکي و طراحي سامانه، قسمت 15: خاموش کننده IG-541، 1397. (عضو کميسيون فني)

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.