دوشنبه 7 مهر ماه 1399 ساعت 21:19
حمزه دهقاني
کارشناسي مهندسي عمران 1377-1381 دانشگاه کرمان
کارشناسي ارشد سازه 1381-1384 دانشگاه کرمان
دکتري سازه 1388-1392 دانشگاه کرمان

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.