شنبه 10 خرداد ماه 1399 ساعت 01:52
دانشکده فني مهندسي
نام ونام خانوادگي : امير عباس ابويي
رشته و گرايش : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : abouei@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فاطمه باراني
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : f.barani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : زينب  خاتون پورطاهري
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي 
پست الکترونيک : z.pourtaheri@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : حمزه دهقاني
رشته و گرايش : عمران - سازه
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hdehghani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سعيد صابري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه :
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : سعيد رضا عرب
رشته و گرايش : مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : s.arab@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : هادي فرزان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : hadi.farzan@bam.ac.ir


نام ونام خانوادگي : محمد احسان کاظميان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک  - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : m.kazemian@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد رضا محمد آبادي
رشته و گرايش : ژنتيک - بيو تکنولوژي
مرتبه : دانشيار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : mrm@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابوصالح نادري
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي
مرتبه : استاديار
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : a.naderi@bam.ac.irنام ونام خانوادگي : فرهاد محسني فر
رشته و گرايش : مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : f.mohseni@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  حسين ملاشاهي
رشته و گرايش :   صنايع - صنايع
مرتبه : مربي
دانشکده :  فني و مهندسي
پست الکترونيک : mollashahi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : حسين نظام آبادي پور
رشته و گرايش : برق - الکترونيک
مرتبه : استاد
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : nezam@uk.ac.ir
نام ونام خانوادگي : عليرضا وحيدي
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک -
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک :کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.