شنبه 29 مهر ماه 1396 ساعت 14:02
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي در تابستان /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1395/12/15

1396/02/10

2

معرفي نامه اوليه

1395/12/15

1396/02/15

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1395/12/15

1396/03/15

4

معرفي نامه نهايي

1396/03/06

1396/03/23

5

انتخاب واحد

1396/04/10

 1396/04/15

6

ارسال نامه گروه

----

1396/06/15

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.