شنبه 29 مهر ماه 1396 ساعت 14:06
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1395/08/15

1395/09/20

2

معرفي نامه اوليه

1395/08/15

1395/09/24

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1395/08/15

1395/10/09

4

معرفي نامه نهايي

1395/10/18

1395/10/22

5

انتخاب واحد

همزمان با انتخاب واحد نيمسال اول

6

ارسال نامه گروه

----

1396/02/15
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.