دوشنبه 30 مرداد ماه 1396 ساعت 20:19
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1395/05/31

1395/06/25

2

معرفي نامه اوليه

1395/06/13

1395/06/31

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1395/06/13

1395/07/07

4

معرفي نامه نهايي

1395/07/17

1395/07/19

5

انتخاب واحد

همزمان با انتخاب واحد نيمسال اول

6

ارسال نامه گروه

----

1395/08/30کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.