يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 07:56
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1396/05/31

1396/07/01

2

معرفي نامه اوليه

1396/06/11

1396/07/01

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

13956/06/11

1396/07/10

4

معرفي نامه نهايي

1396/06/11

1396/07/22

5

انتخاب واحد

همزمان با انتخاب واحد نيمسال اول

6

ارسال نامه گروه

----

1396/09/01کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.