يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 05:35
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1397/06/03

1397/07/07

2

معرفي نامه اوليه

1397/06/10

1397/07/07

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1397/06/10

1397/07/14

4

معرفي نامه نهايي

1397/06/10

1397/07/28

5

انتخاب واحد

همزمان با انتخاب واحد نيمسال اول

6

ارسال نامه گروه

----

1397/09/07کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.