دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 ساعت 15:05
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

انتخاب واحد ساير ورودي ها

16/06/98

20/06/98

شروع کلاسها

23/06/98

11/10/98

امتحانات

14/10/98

28/10/98

تفکيک و ادغام

حذف و اضافه

30/06/98

31/06/98

ثبت نام با تأخير

01/07/98

02/07/98

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

23/09/98

29/09/98

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

23/09/98

02/10/98

درخواست مرخصي تحصيلي

23/06/98

06/07/98

درخواست حذف ترم

07/07/98

13/10/98

ارزشيابي اساتيد

07/10/98

13/10/98

حداکثر زمان تائيد و قفل نمره استاد


05/11/98

قفل آموزش


06/11/98

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.