سه شنبه 24 تير ماه 1399 ساعت 10:52
آناهيتا امير شجاعي
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

رديف

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

نويسندگان مقاله به ترتيب الويت

1

ارتباط زبان و فرهنگ در مطالعات ترجمه

The Interrelation of Language and Culture in Translation Studies

همايش بين المللي فرهنگ و ادبيات

آناهيتا اميرشجاعي،

مرضيۀ خليلي زادۀ گنجعليخاني

2

تحليل زبان شناختي و گفتماني رباعيات خيام

The Linguistic and Discursive Analysis of Khayyam’s Quatrains

همايش بين المللي فرهنگ و ادبيات

مرضيۀ خليلي زادۀ گنجعليخاني،

آناهيتا اميرشجاعي

3

نقش ترجمه در حوزۀ ادبيات تطبيقي

 

همايش ملي ادبيات تطبيقي

آناهيتا اميرشجاعي، سارا عطار زاده

4

ارتباط ترجمه، سينما، و ادبيات تطبيقي

همايش ملي ادبيات تطبيقي

اميد جعفري، آناهيتا اميرشجاعي

5

تفاوت زبان شناختي و سبکي متون علمي و متون ادبي

همايش ملي زبان شناسي و ادبيات

اميد جعفري، آناهيتا اميرشجاعي

6

انواع تعادل هاي گرامري و کاربرد آن در ترجمه

Variety in grammatical equivalences & its application in translation

دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در مطالعات زبان انگليسي دانشگاه تهران

آناهيتا اميرشجاعي

7

رويکرد تحليل انتقادي گفتمان در نقد ترجمه

کنفرانس ملي زبان، ادبيات و ترجمه. دانشگاه آزاد اسلامي ميبد

آناهيتا اميرشجاعي، مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني، سارا عطارزاده

8

روش هاي موثر در افزايش توانش ارتباطي در يادگيري زبان انگليسي

همايش آسيب

هاي خارجي در ايران. سبزوار

آناهيتا اميرشجاعي

9

انواع تحليل هاي گفتماني و کاربرد ان درترجمه به عنوان رويکردي ارتباطي

Varieties of Discursive Analyses & their Implication in Translation as a Communicative Act. International Conference on Challenges in ELT & English Literature

همايش بين المللي چالش هاي آموزش زبان و ادبيات انگليسي. اهر

آناهيتا اميرشجاعي، اميدجعفري

10

بررسي تاثير ترجمه بر ادبيات. بررسي موردي: ترجمه رباعيات خيام و تاثيرشان بر ادبيات غرب

A Review of Translation Effects on the Literature: A Case Study of Translation of Khayyam's Quatrains and their Effects on the Western Literature

همايش بين المللي چالش هاي آموزش زبان و ادبيات انگليسي. اهر

مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني،

آناهيتا اميرشجاعي

11

ترجمه در دوره اسلامي.

همايش هزاره سوم و علوم انساني. شيراز

آناهيتا اميرشجاعي

12

شيوه هاي کارامد در افزايش خلاقيت زبان آموزان در يادگيري زبان انگليسي

همايش بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري. شيراز

آناهيتا اميرشجاعي

14

بررسي ايدئولوژي در ترجمه شازده کوچولو براساس رويکرد گفتمان انتقادي

A Review of Translation Effects on the Literature: A Case Study of Translation of Khayyam's Quatrains and their Effects on the Western Literature

 

همايش ملي بررسي آثار مترجمين کرد ايراني)

آناهيتا اميرشجاعي

15

مروري بر روند ترجمه و پيامد­هاي آن در دورۀ قاجار

همايش منطقه­اي مطالعات ترجمه

آناهيتا اميرشجاعي

16

ترجمه پذيري و ترجمه ناپذيري قران (با نگاه مختصري به چاش هاي ترجمه در سطح لغوي و نحوي بر اساس رويکرد هاليدي

همايش بين المللي ترجمه قران

آناهيتا اميرشجاعي

سارا عطارزاده

17

عوامل آموزشي موثر در فراگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در نوجوانان 15-10 سال

همايش ميان رشته اي بررسي مسائل جاري يادگيري و آموزش زبان انگليسي. اهواز.

آناهيتا اميرشجاعي،

اميد جعفري

18

جايگاه زن در ايران باستان. بررسي موردي داستان سياوش

همايش ادب مقاومت و هنر. قم.

آناهيتا اميرشجاعي

19

ترجمه واژگان فرهنگي رباعيات خيام براساس استراتژي هاي نيومارک

Translation of Cultural Specific Items in Khayyam's Quatrains by Fitzgerald Based on to Newmark's Strategies

پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مطالعات زبان

آناهيتا اميرشجاعي

فرناز قاسمي

20

بررسي باستان شناختي شهر بم و تاکيد بر ضرورت ايجاد مرکز پژوهشي در زمينه گردشگري

سومين همايش ملي فرهنگ، گردشگري و هويت شهري

آناهيتا اميرشجاعي

مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني

فرناز قاسمي

21

The Contrastive Analysis of English Translation of Persian Pun

(Case Study: Pun Translation in Rumi's Book Masnavi)

International Conference on Language, Literature & Cultural Studies

سارا عطارزاده

مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني

آناهيتا اميرشجاعي

مريم ربيعي نژادکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.