سه شنبه 24 تير ماه 1399 ساعت 11:25
عليرضا وحيدي
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات مجله /

اولين همايش بين المللي بحران آب

ايران

زابل

مديريت استفاده از آبهاي غير متعارف ( شور و لب شور) در آبياري قطره اي جهت برقراري تعادل پايدار شوري نيمرخ خاک

عليرضا وحيديدومين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

بررسي تأثير آب شور و دور آبياري بر تغييرات زماني EC و SAR در آبياري قطره اي

عليرضا وحيدينهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير

ايران

کرمان

بررسي و مقايسه هيستوگرام EC اوليه خاک با هيستوگرام توزيع زماني EC خاک پياز رطوبتي اطراف قطره چکان در دورهاي مختلف آبياري

عليرضا وحيدي 

چهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

مطالعه و بررسي فرسايش بادي در ايران و کشورهاي همسايه و راهکارهايي جهت جلوگيري از توفانهاي گرد و غبار در ايران

عليرضا وحيديچهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

مطالعه و بررسي عوامل و پيامدهاي بيابان زايي و راهکارهاي اساسي در بيابان زدايي

عليرضا وحيديچهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

مديريت بهينه آبهاي شور در کشاورزي و منابع طبيعي جهت توسعه پايدار منابع آب

عليرضا وحيدي 

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير

ايران

کرمان

ارزيابي روش هاي مختلف تخمين تبخير _ تعرق گياه مرجع ( چمن) با استفاده از سنجشهاي لايسيمتر وزني

عليرضا وحيديدومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار

ايران

يزد

مطالعه و بررسي اثرات خشکسالي و بيابان زايي در پديده فراگير گرد و غبار در ايران و کشورهاي همسايه

عليرضا وحيدياولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي

ايران

ساري

مطالعه و بررسي تغييرات محيط زيست و اقليم درياي خزر

عليرضا وحيدي 

پنجمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

راهبردهاي منابع آب در بيبان وبيابان زدايي

عليرضا وحيديپنجمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

ارزيابي شاخص هاي مهم تغيير اقليم در ايران وجهان

عليرضا وحيديپنجمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک

ايران

کرمان

تأثير تغيير اقليم و خشکسالي بر منابع آب ايران

عليرضا وحيدي 

مجله آبياري و زهکشي

ايران


تأثير کودهاي زيستي و شيميايي بر کارايي مصرف آب و شاخص­هاي فيزيولوژيکي رشد گياه دارويي حنا در شرايط کم­آبياري

عليرضا وحيديمجله پژوهش آب در کشاورزي

ايران


بررسي اثر کاربرد ميکوريزا، ورمي­کمپوست و کود شيميايي بر عملکرد و ميزان لاوسون گياه دارويي حنا تحت شرايط تنش کم­آبي

عليرضا وحيدي 

 

ارزيابي روشهاي مختلف تخمين تبخير و تعرق گياه مرجع به کمک داده هاي اندازه گيري شده با لايسيمتر در منطقه جيرفت

 

دانشکده کشاورزي جيرفت

1387

1388

 

عليرضا وحيدي

شاپور کوهستاني

 

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.