چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 12:04
علي آزادمنش
   
  _ دورۀ کارشناسي: رشته تحصيلي، زبان و ادبيات فارسي؛ محل تحصيل، زاهدان

  _ دوره کارشناسي ارشد: رشتۀ تحصيلي، زبان و ادبيات فارسي؛ محل تحصيل، کرمان

  _ دورۀ دکتري (.ph.D) : رشتۀ تحصيلي، زبان و ادبيات فارسي؛ محل تحصيل، تهران

     


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.